top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS, VERKOPER WEBSITE EN WEBSHOP

HTTPS://WWW.STUDIOJA.BE/ IS EIGENDOM VAN:

"STUDIO JA!" ÉÉNMANSZAAK OP NAAM VAN ANSE POPPE, MET GEREGISTREERD ADRES TE PALEISSTRAAT 46, B-2018 ANTWERPEN, INGESCHREVEN ONDER HET ONDERNEMINGSNUMMER 0735.977.602

 

EEN GOEDE KLANTRELATIE IS BELANGRIJK, DAAROM WIJZEN WIJ JE GRAAG OP DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN. DEZE VIND JE TERUG IN DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN. BESTEL JE IETS IN DE SHOP? DAN GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. VRAGEN? STUUR EEN MAILTJE NAAR ANSE(AT)STUDIOJA.BE

 

2. WAT VERSTAAN WE ONDER PARTIJEN EN VOORWAARDEN

IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

 

‘STUDIO JA!’: ÉÉNMANSZAAK OP NAAM VAN ANSE POPPE, MET GEREGISTREERD ADRES TE PALEISSTRAAT 46, B-2018 ANTWERPEN, INGESCHREVEN ONDER HET ONDERNEMINGSNUMMER 0735.977.602

 

'KOPER': IEDERE NATUURLIJKE PERSOON (B2C) OF RECHTSPERSOON (B2B) DIE MET STUDIO JA! IN EEN CONTRACTUELE RELATIE VAN WELKE AARD DAN OOK STAAT OF KOMT TE STAAN.

 

‘CONSUMENT': IEDERE NATUURLIJKE PERSOON IN DE HOEDANIGHEID VAN KOPER DIE HANDELT VOOR DOELEINDEN DIE BUITEN ZIJN BEDRIJFS- OF BEROEPSACTIVITEIT VALLEN.

 

'PRODUCTEN': HET VOORWERP VAN EEN OF MEERDERE KOOPOVEREENKOMSTEN.

 

‘VERKOOPOVEREENKOMST': IEDERE OVEREENKOMST WAARBIJ DE HANDELAAR ZICH ERTOE VERBINDT DE EIGENDOM VAN GOEDEREN OVER TE DRAGEN EN/OF EEN DIENST TE LEVEREN AAN DE KOPER. DEZE KOPER VERBINDT ER ZICH OP ZIJN BEURT TOE DE PRIJS DAARVAN TE BETALEN.

 

DEZE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VERKOOPOVEREENKOMSTEN TUSSEN STUDIO JA! EN DE KOPER. ZODRA U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE WEBSITE AANVAARDT U ALS KOPER DEZE VERKOOPSVOORWAARDEN, ALSMEDE ALLE ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE.

 

IN PRINCIPE ZIJN DEZE VERKOOPSVOORWAARDEN STEEDS EN UITSLUITEND VAN TOEPASSING, BEHOUDENS IN HET GEVAL VAN EEN UITDRUKKELIJKE AFWIJKING. EEN UITDRUKKELIJKE AFWIJKING IS SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER DEZE HET RESULTAAT IS VAN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING DIE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK WORDT VASTGELEGD. UITDRUKKELIJKE AFWIJKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG TER VERVANGING OF AANVULLING VAN DE CLAUSULES WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN. DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE VERKOOPSVOORWAARDEN BLIJVEN SOWIESO ONVERKORT VAN TOEPASSING.

 

STUDIO JA! BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE VERKOOPSVOORWAARDEN OP IEDER OGENBLIK TE WIJZIGEN EN/OF AAN TE VULLEN VOOR TOEKOMSTIGE BESTELLINGEN. EEN TOEKOMSTIGE WIJZIGING ZAL UITERAARD GEEN INVLOED HEBBEN OP BESTAANDE PRODUCTORDERS EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE OVEREENKOMSTEN.

3. HOE KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND?

 

STUDIO JA! BESTEEDT DE GROOTSTE ZORG BIJ HET ONLINE PLAATSEN VAN INFORMATIE OVER DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUCTEN, EN DIT INCLUSIEF DE TECHNISCHE BESCHRIJVINGEN DIE GEBASEERD ZIJN OP GEGEVENS VAN HAAR PARTNERS EN LEVERANCIERS, EN MET FOTO'S TER ILLUSTRATIE VAN DE PRODUCTEN, DIT ALLES IN ZOVERRE DE TECHNISCHE MIDDELEN HET TOELATEN EN VOLGENS DE BESTE STANDAARDEN OP DE MARKT. BEPAALDE NIET-SUBSTANTIËLE KARAKTERISTIEKEN VAN EEN PRODUCT KUNNEN BIJ LEVERING VERSCHILLEN VAN DE FOTO'S EN BESCHRIJVING, ZOALS WEERGEGEVEN OP DE WEBSITE.

 

EEN OVEREENKOMST KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT EEN ORDERBEVESTIGING AAN DE KOPER IS OVERHANDIGD DAN WEL, IN HET GEVAL HET AANBOD VIA DE WEBSITE IS GEDAAN, PER E-MAIL IS VERZONDEN NAAR HET DOOR KOPER OPGEGEVEN E-MAILADRES. STUDIO JA! EN HAAR KOPER KOMEN UITDRUKKELIJK OVEREEN DAT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEVORMEN EEN GELDIGE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT. MET NAME OOK HET ONTBREKEN VAN EEN GEWONE, DIGITALE OF ELEKTRONISCHE GEKWALIFICEERDE HANDTEKENING DOET NIET AF AAN DE VERBINDENDE KRACHT VAN HET AANBOD EN DE AANVAARDING DAARVAN. DE ELEKTRONISCHE BESTANDEN VAN STUDIO JA! GELDEN HIERBIJ, VOOR ZOVER DE WET DAT TOELAAT, ALS EEN VERMOEDEN VAN BEWIJS.

 

STUDIO JA! IS GERECHTIGD GEPLAATSTE BESTELLINGEN TE WEIGEREN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN. KOPER ZAL HIERVAN IN KENNIS WORDEN GESTELD.

 

4. HOE WORDEN PRIJZEN UITGEDRUKT?

ALLE PRIJZEN ZIJN UITGEDRUKT IN EURO EN ZIJN INCLUSIEF BTW EN ANDERE TAKSEN.

 

SPECIALE AANBIEDINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. DE KOPER IS DE PRIJS VERSCHULDIGD DIE STUDIO JA! IN HAAR BEVESTIGING CONFORM ARTIKEL 3 VAN DEZE VOORWAARDEN AAN HAAR HEEFT MEDEGEDEELD. KENNELIJKE OF OVERDUIDELIJKE FOUTEN IN DE PRIJSOPGAVE, ZOALS EVIDENTE ONJUISTHEDEN, KUNNEN OOK NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST DOOR STUDIO JA! WORDEN GECORRIGEERD. DE OP DE SITE AANGEGEVEN INDIVIDUELE PRODUCTPRIJZEN WORDEN STEEDS WEERGEGEVEN ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN, ZOALS VERZENDKOSTEN. DE EVENTUELE VERZENDKOSTEN ZIJN VOOR DE KOPER EN WORDEN WEERGEGEVEN BIJ HET UITCHECKEN VAN UW DIGITALE WINKELWAGEN. WE HOUDEN ONS HET RECHT VOOR DE PRIJZEN OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN, MAAR WE VERPLICHTEN ONS ERTOE DE TARIEVEN TOE TE PASSEN DIE OP DE SITE AANGEGEVEN STONDEN OP HET MOMENT VAN UW BESTELLING. DE BIJHORENDE FOTO’S ZIJN DECORATIEF BEDOELD EN KUNNEN ELEMENTEN BEVATTEN DIE NIET INBEGREPEN ZIJN IN DE PRIJS.

 

ALLE OFFERTES EN AANBIEDINGEN VAN STUDIO JA! ZIJN VRIJBLIJVEND, TENZIJ IN DE OFFERTE EEN TERMIJN VOOR AANVAARDING IS GESTELD. EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERVALT ALS HET PRODUCT OF DE DIENST WAAROP DE OFFERTE BETREKKING HEEFT NIET MEER BESCHIKBAAR IS. STUDIO JA! IS EEN KLEINE ONDERNEMING EN VRIJGESTELD VAN BTW.

 

STUDIO JA! KAN NIET AAN DE OFFERTE OF AANBIEDING WORDEN GEHOUDEN ALS OPDRACHT REDELIJKERWIJS KAN BEGRIJPEN DAT DE OFFERTE OF AANBIEDING EEN VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT.

  

INDIEN DE AANVAARDING AFWIJKINGEN BEVAT TEN OPZICHTE VAN DE OFFERTE OF AANBIEDING, DAN IS STUDIO JA! DAAR NIET AAN GEBONDEN, TENZIJ HIEROVER SCHRIFTELIJKE OVEREENSTEMMING IS BEREIKT TUSSEN STUDIO JA! EN OPDRACHTGEVER. EEN SAMENGESTELDE OFFERTE KAN ALLEEN IN ZIJN GEHEEL WORDEN GEACCEPTEERD. STUDIO JA! IS NIET GEBONDEN OM EEN GEDEELTE VAN DE OPDRACHT TEGEN HET OVEREENKOMSTIGE DEEL VAN DE OPGEGEVEN PRIJS TE LEVEREN. AANBIEDINGEN EN OFFERTES GELDEN NIET AUTOMATISCH VOOR TOEKOMSTIGE ORDERS.

 

5. HOE WORDT MIJN PRODUCT GELEVERD?

WIJ VERWERKEN IEDERE BESTELLING SPOEDIG NA AFSLUITEN VAN AFGESPROKEN PRE-ORDER TERMIJN. CONFORM HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT BETREFT DE UITERSTE LEVERINGSTERMIJN DERTIG (30) DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING, MET UITZONDERING VAN BETALING VIA OVERSCHRIJVING WAARBIJ GELDT DAT DE UITERSTE LEVERINGSTERMIJN 30 DAGEN IS NA ONTVANGST VAN DE BETALING.

 

LEVERINGEN VINDEN PLAATS OP HET DOOR DE KOPER TIJDENS DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OPGEGEVEN ADRES. ZODRA DE TE LEVEREN PRODUCTEN OP HET OPGEGEVEN AFLEVERADRES ZIJN GELEVERD, GAAT HET RISICO OVER OP DE KOPER. IN HET GEVAL DAT EEN DOOR U BESTELD PRODUCT NIET OP VOORRAAD ZOU ZIJN, VERPLICHTEN WIJ ONS ERTOE U BINNEN VIJFTIEN DAGEN NA HET DOORGEVEN VAN DE BESTELLING HIERVAN PER EMAIL OP DE HOOGTE TE BRENGEN EN AAN TE GEVEN BINNEN HOEVEEL TIJD HET PRODUCT AAN U GELEVERD KAN WORDEN.

 

STUDIO JA! DOET ALLES BINNEN HAAR MOGELIJKHEID OM DE VERMELDE LEVERTIJDEN TE RESPECTEREN. STUDIO JA! NEEMT ECHTER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR LEVERINGEN DIE TE LAAT KOMEN OF VOOR EEN BESTELLING WELK VERLOREN RAAKT DOOR DERDEN OF DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN OF DOOR OVERMACHT. ALS EEN BESTELLING NIET GELEVERD WORDT BINNEN DE AANGEGEVEN TIJD, WORDT EEN ONDERZOEK INGESTELD BIJ DE VERVOERDER, WAT MEERDERE DAGEN IN BESLAG KAN NEMEN. GEDURENDE DEZE PERIODE KAN NIET OVERGEGAAN WORDEN TOT TERUGBETALING OF EEN ANDERE VERZENDING

6. HOE VERLOOPT DE BETALING?​

BESTELDE ARTIKELEN WORDEN DIRECT OF VIA OVERSCHRIJVING VOORAF BETAALD DOOR KOPER. ARTIKELEN WORDEN PAS IN PRODUCTIE GENOMEN NA ONTVANGST VAN DE VOLLEDIGE VERSCHULDIGDE BETALING DOOR STUDIO JA!. STUDIO JA! BEHOUDT STEEDS DE EIGENDOM VAN ALLE BESTELDE PRODUCTEN TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN ALLE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN UIT DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DE LEVERING REEDS HEEFT PLAATSGEVONDEN.

 

VOOR DE OP MAAT GEMAAKTE BESTELLINGEN GELDT EEN GEDEELTELIJK VOORSCHOT EN BETALING ACHTERAF – ER ZAL DAN EEN FACTUUR WORDEN OPGEMAAKT NA GOEDKEURING VAN OPDRACHTGEVER. VOOR EEN FACTUUR STAAT EEN BETALINGSTERMIJN VAN TIEN DAGEN.

 

INDIEN OPDRACHTGEVER IN GEBREKE BLIJFT IN DE TIJDIGE BETALING VAN EEN FACTUUR, DAN IS OPDRACHTGEVER VAN RECHTSWEGE IN VERZUIM. OPDRACHTGEVER IS ALSDAN EEN RENTE VERSCHULDIGD GELIJK AAN DE WETTELIJKE RENTE. DE RENTE OVER HET OPEISBARE BEDRAG ZAL WORDEN BEREKEND VANAF HET MOMENT DAT OPDRACHTGEVER IN VERZUIM IS TOT HET MOMENT VAN VOLDOENING VAN HET VOLLEDIG VERSCHULDIGDE BEDRAG. DOOR STUDIO JA! GEMAAKTE INCASSOKOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER.

 

7. GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

 

DE KOPER IS STEEDS VERPLICHT DE PRODUCTEN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST NAUWKEURIG TE ONDERZOEKEN.

 

KLACHTEN VAN DE KOPER, DIE BETREKKING HEBBEN OP GEBREKEN AAN HET PRODUCT OF DE LEVERING, WELKE UITERLIJK WAARNEEMBAAR ZIJN, MOETEN DOOR DE KOPER BINNEN ZEVEN (7) DAGEN NA LEVERING (OF BINNEN ZEVEN (7) DAGEN NA FACTUURDATUM INDIEN DE PRODUCTEN NIET AAN KOPER (KONDEN) WORDEN GELEVERD), AAN STUDIO JA! SCHRIFTELIJK TER KENNISGEVING WORDEN GEBRACHT. WIJ RADEN U AAN UW BESTELLING AANGETEKEND TE VERSTUREN EN EEN VERZEKERING AF TE SLUITEN BIJ DE VERVOERDER, VOOR DE MARKTWAARDE VAN DE PRODUCTEN. DIT IN GEVAL VAN DIEFSTAL OF VERLIES VAN DE PRODUCTEN BIJ DE VERVOERDER. BIJ ALLE RETOURZENDINGEN ZIJN DE KOSTEN VOOR DE KOPER.

 

DE KOPER IS NIET GERECHTIGD DE PRODUCTEN, WAAROVER GEEN GEMOTIVEERDE KLACHTEN BESTAAN, TERUG TE STUREN. INDIEN AAN VOORGAANDE GEEN GEVOLG GEGEVEN WORDT EN TEN ONRECHTE GOEDEREN TERUGGESTUURD WORDEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN WELKE AAN TERUGZENDING ZIJN VERBONDEN, TEN LASTE VAN DE KOPER. STUDIO JA! IS IN DAT GEVAL VRIJ DE PRODUCTEN VOOR REKENING EN RISICO VAN DE KOPER BIJ DERDEN TE STOCKEREN, EN/OF OP IMPLICIET OF EXPLICIET VERZOEK EN KOSTEN VAN DE KOPER, DEZE ARTIKELEN AAN DE KOPER TERUG TE ZENDEN.

 

8. HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL VI.47 WETBOEK ECONOMISCH RECHT BEPAALT DAT DE CONSUMENT BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 KALENDERDAGEN HET PRODUCT ZONDER ENIGE GEVOLGTREKKING, IN DE ZIN VAN BOETES OF OPGAVE VAN REDENEN, KAN TERUGSTUREN. DIT WORDT HET HERROEPINGSRECHT GENOEMD.

 

DE CONSUMENT DIE BEROEP WIL DOEN OP HET HERROEPINGSRECHT MOET DIT STEEDS UITDRUKKELIJK, ONDUBBELZINNIG EN VERPLICHT SCHRIFTELIJK DOEN. HIERBIJ IS HET AAN DE CONSUMENT OM AAN TE TONEN DAT HIJ BEROEP KAN DOEN OP ZIJN HERROEPINGSRECHT EN MOET HIJ VOLGENDE GEGEVENS DUIDELIJK MOETEN MEEDELEN AAN STUDIO JA!:

 

– DE VERMELDING VAN VOLGENDE DRIE DATA, NAMELIJK DE DATUM VAN ORDER, DE DATUM VAN ONTVANGST EN DE DATUM WAAROP HET HERROEPINGSRECHT WORDT GEBRUIKT;

– NAAM EN ADRES VAN DE CONSUMENT;

– HANDTEKENING VAN DE CONSUMENT.

 

EEN EVENTUELE RETOURZENDING MOET OPGESTUURD WORDEN MET DE POST OF EEN ANDERE VERVOERDER BINNEN 14 KALENDERDAGEN NA GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT. HET TERUGSTUREN VAN EEN BESTELLING IS VOOR KOSTEN EN RISICO VAN DE CONSUMENT, BEHALVE ALS HET PRODUCT NIET CONFORM IS. BINNEN DE TERMIJN, MOET DE KLANT HET PRODUCT TERUGSTUREN NAAR STUDIO JA! EN EEN RETOUR DOCUMENT AANVRAGEN VIA ANSE[AT]STUDIOJA.BE. HET TERUGGESTUURD PRODUCT DIENT TE BESCHIKKEN OVER EEN RMA-NUMMER (RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION), OP RISICO VAN TER ONVERRICHTER ZAKE TERUGZENDING NAAR DE CONSUMENT.

 

BIJ EEN GELDIG EN JURIDISCH CORRECT GEBRUIK VAN BOVENVERMELD HERROEPINGSRECHT ZAL STUDIO JA! BINNEN ZEVEN (7) WERKDAGEN ZORG DRAGEN VOOR TERUGBETALING VAN HET DOOR DE CONSUMENT AAN STUDIO JA! BETAALDE SOM, MIDDELS EEN DOOR HAAR GEKOZEN MAAR INTERNATIONAAL ALGEMEEN AANVAARDE BETAALWIJZE. BIJ ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT WORDEN DE GOEDEREN, MITS GEMOTIVEERDE OPGAVE, TERUGGESTUURD NAAR DE CONSUMENT, VOOR EIGEN REKENING EN RISICO VAN DE CONSUMENT.

 

9. TRANSPORT


STUDIO JA! DRAAGT ZORG VOOR EEN DEUGDELIJKE VERPAKKING VAN DE DOOR HAAR GELEVERDE ARTIKELEN. VERPAKKINGSMATERIALEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN DOOR STUDIO JA!. SCHADE AAN VERPAKKINGSMATERIALEN WORDEN NIET GEZIEN ALS PRODUCTSCHADE, EN STUDIO JA! KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR SCHADE AAN DE VERPAKKING DOOR TRANSPORT.

 

10. OVERMACHT

 

STUDIO JA! ZAL AL HET MOGELIJKE DOEN OM DE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN. STUDIO JA! KAN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EEN VERTRAGING OF HET NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN INDIEN DIT VEROORZAAKT WORDT DOOR OMSTANDIGHEDEN DIE STUDIO JA! NIET IN DE HAND HEEFT. UITERAARD ZULLEN WIJ ZO SNEL MOGELIJK GEPASTE OPLOSSINGEN TRACHTEN TE VINDEN OM DE VERPLICHTINGEN ALSNOG NA TE KOMEN.

 

 

11. GARANTIE

ZOALS OPGELEGD DOOR DE GELDENDE EN RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN GELDT VOOR DE DOOR STUDIO JA! GELEVERDE PRODUCTEN EEN WETTELIJKE GARANTIE. INDIEN DE AFGELEVERDE ZAAK NIET AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDT DIENT DE KOPER STUDIO JA! HIERVAN UITERLIJK BINNEN DE ZEVEN (7) WERKDAGEN VOLGEND OP DE LEVERING HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN. DE EVENTUELE VERGOEDING DIE HIERUIT VOLGT KAN NOOIT GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG ZOALS GEFACTUREERD AAN DE KOPER. GEWOONLIJKE OF NORMALE SLIJTAGE, ONOPZETTELIJKE OF OPZETTELIJKE VERANDERINGEN TOEGEBRACHT DOOR DE KOPER AAN HET PRODUCT, HET NIET KUNNEN VOORLEGGEN VAN EEN ORIGINELE FACTUUR OF GELDEND BETAALBEWIJS EN DIVERSE NALATIGHEDEN ZIJN UITDRUKKELIJKE, MAAR DAAROM NIET LIMITATIEVE, UITZONDERINGEN OP HET VOORMELDE GARANTIESTELSEL. URL'S DIE WORDEN OPGENOMEN OP DE WEBSITE OF ANDERE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEPORTALEN, WELKE ONDER FEITELIJKE CONTROLE STAAN VAN STUDIO JA!, ZIJN GEHEEL OP EIGEN VERANTWOORDELIJK AAN TE KLIKKEN EN TE BEZOEKEN DOOR DE KOPER.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN AFGELEIDE RECHTEN BLIJVEN BEHOUDEN BIJ STUDIO JA!. ONDER DEZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WORDEN VERSTAAN AUTEURS-, MERK-, TEKENINGEN- EN MODELLENRECHTEN EN/OF ANDERE (INTELLECTUELE EIGENDOMS)RECHTEN, WAARONDER AL DAN NIET OCTROOIEERBARE TECHNISCHE EN/OF COMMERCIËLE KNOWHOW, METHODEN EN CONCEPTEN. HET IS DE KOPER VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EN/OF WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DIT ARTIKEL, TENZIJ HET LOUTER GAAT OM PRIVÉGEBRUIK VAN HET PRODUCT ZELF.

 

 

HET IS KOPER NIET TOEGESTAAN VERANDERINGEN IN DE ZAKEN AAN TE BRENGEN, TENZIJ UIT DE AARD VAN HET GELEVERDE ANDERS VOLGT OF SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. DE IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST EVENTUEEL DOOR DE STUDIO JA! TOT STAND GEBRACHTE ONTWERPEN, SCHETSEN, TEKENINGEN, FILMS, SOFTWARE EN ANDERE MATERIALEN OF (ELEKTRONISCHE) BESTANDEN, BLIJVEN EIGENDOM VAN STUDIO JA!, ONGEACHT OF DEZE AAN OPDRACHTGEVER OF AAN DERDEN TER HAND ZIJN GESTELD, TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

 

ALLE DOOR STUDIO JA! EVENTUEEL VERSTREKTE STUKKEN, ZOALS ONTWERPEN, SCHETSEN, TEKENINGEN, ENZ., ZIJN UITSLUITEND BESTEMD OM DOOR DE OPDRACHTGEVER TE WORDEN GEBRUIKT EN MOGEN NIET DOOR HEM ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN STUDIO JA! WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPENBAAR GEMAAKT OF TER KENNIS VAN DERDEN WORDEN GEBRACHT, TENZIJ UIT DE AARD VAN DE VERSTREKTE STUKKEN ANDERS VOORTVLOEIT.

 

STUDIO JA! BEHOUDT HET RECHT DE EVENTUEEL DOOR DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN TOEGENOMEN KENNIS VOOR ANDERE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN, VOOR ZOVER HIERBIJ GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE TER KENNIS VAN DERDEN WORDT GEBRACHT. OVERNAME EN VERSPREIDING VAN (GEDEELTES VAN) TEKSTEN, AFBEELDINGEN EN/OF GEBRUIK VAN DE HANDELSNAAM OF HET LOGO VAN STUDIO JA! IS NIET TOEGESTAAN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN STUDIO JA!. HET DOOR STUDIO JA! GELEVERDE DRUKWERK WORDT DISCREET VOORZIEN VAN DE NAAM STUDIO JA! OM DE AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING TOT UITING TE BRENGEN. HET IS NIET MOGELIJK DRUKWERK ZONDER DEZE NAAMSVERMELDING TE BESTELLEN.

 

13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 

DE DOOR U OPGEGEVEN INFORMATIE IS NOODZAKELIJK VOOR HET VERWERKEN EN VOLTOOIEN VAN DE BESTELLINGEN, EN HET OPSTELLEN VAN DE REKENINGEN ET GARANTIECONTRACTEN. ALS DEZE GEGEVENS ONTBREKEN WORDT DE BESTELLING ONVERMIJDELIJK GEANNULEERD. HET OPGEVEN VAN ONJUISTE OF VALSE PERSOONSGEGEVENS, WORDT BESCHOUWD ALS EEN INBREUK OP DE HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN. DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE KOPER ZULLEN UITSLUITEND VERWERKT WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE PRIVACY STATEMENT, CONSULTEERBAAR VIA ONZE WEBSITE.

PERSOONSGEGEVENS ZULLEN NOOIT AAN DERDEN TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

OP ALLE AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN IS UITSLUITEND BELGISCH RECHT VAN TOEPASSING. DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET WEENS KOOPVERDRAG WORDT UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. ALLE GESCHILLEN DIE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT AANBIEDINGEN VAN STUDIO JA!, OF OVEREENKOMSTEN DIE MET HAAR GESLOTEN ZIJN, WORDEN VOORGELEGD AAN DE RECHTBANKEN VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, BEHOUDENS DE TOEPASSING VAN EEN ANDERSLUIDENDE DWINGENDE BEPALING.

bottom of page